Sheldon Whitehouse sticks it to the SCOTUS. Again.